17th European Headache Congress w Barcelonie

W dniach 6-9 grudnia 2023 r. w Barcelonie odbył się kongres Europejskiej Federacji Bólów Głowy (European Headache Federation). To doroczne wydarzenie jest okazją do spotkania dla specjalistów różnych dziedzin zajmujących się tematyką bólów głowy. Jak podają organizatorzy, spotkanie było rekordowe pod względem uczestnictwa, gdyż w konferencji wzięło udział 2201 osób.

Z pewnością do wzięcia udziału w kongresie zachęcał bardzo bogaty program przygotowany przez komitet naukowy pod kierownictwem Prof. Uwe Reutera z Berlina i Dr Margarity Sánchez del Río z Madrytu. Podczas 4 dni kongresu odbyło się 20 sesji oraz 6 kursów szkoleniowych poświęconych najbardziej aktualnym tematom w świecie bólów głowy, a zwłaszcza migrenie. Szczególnie interesujące były wykłady poświęcone patofizjologii migreny, a zwłaszcza te, które dotyczyły roli zewnątrzoponowych struktur sklepienia czaszki (K. Messlinger) i układu limfatycznego (Prof. R. Burstein). Wybitny wykład nt. patofizjologii aury wygłosił Prof. C. Ayata tłumacząc aktualne poglądy na temat zjawiska zwanego "cortical spreading depression". Z kolei ożywioną dyskusję wywołały debaty poświęcone metodom leczenia bólów głowy, zarówno tym doraźnym, jak i profilaktycznym, w tym również niefarmakologicznym. Te ostatnie, a w szczególności terapie neuromodulacyjne, były też tematem bardzo ciekawego wykładu Dr R. Fronczka na temat postępowania z chorymi na klasterowe bóle głowy.

Polska reprezentacja w tym roku była wyjątkowo liczna, składając się z ponad 20 lekarzy z ośrodków z całej Polski. Polacy wyjątkowo też przyłożyli się do wzbogacenia programu kongresu. Wykłady na zaproszenie w sesji stypendystów Szkoły Naukowej Europejskiej Federacji Bólów Głowy przedstawiły:

 • dr Anna Szewczyk (Lublin) omawiając rolę prolaktyny i oksytocyny w bólach głowy;
 • dr hab. Marta Waliszewska-Prosół (Wrocław) przedstawiając zagadnienia związane z pojawianiem się bólów u osób zaszczepionych przeciw SARS-CoV-2.

Sesje plenarne i naukowe uzupełnione były o bardzo licznie zgłoszone doniesienia zjazdowe w postaci plakatów i wystąpień ustnych. Wśród 340 zgłoszeń nie zabrakło również prac z Polski. Wśród prezentujących znalazły się:

 • dr n. med. Anna Gryglas-Dworak (Wrocław) z pracą „Long-term reductions in acute headache medication use after eptinezumab treatment in patients with prior preventive treatment failures”;
 • dr hab. Magdalena Nowaczewska (Bydgoszcz) z pracą „Migraine and thyroid disease – the relationship between Hashimoto's thyroiditis, migraine severity and female sex”;
 • dr hab. Marta Waliszewska-Prosół (Wrocław) z pracą „The evaluation of different types of migraine with cognitive event-related potentials”.

Podsumowując, tegoroczny kongres Europejskiej Federacji Bólów Głowy był bardzo interesującym wydarzeniem z nadzwyczaj liczną reprezentacją Polskich specjalistów. Kolejny zjazd zaplanowany jest za rok w Rotterdamie.

Fotogaleria XVII EHCKongres Europejskiej Federacji Bólów Głowy
Wiedeń, 7-10 grudnia 2022

PTBG jest członkiem Europejskiej Federacji Bólów Głowy (EHF). Ta organizacja naukowa zajmuje się rozwojem wiedzy na temat bólów głowy oraz poprawą jakości życia osób dotkniętych tym problemem.

W dniach 7-10 grudnia 2022 odbył się we Wiedniu kongres EHF. Jego program był bardzo zróżnicowany. Sporo miejsca poświęcono nowym terapiom w migrenie, ale nie zabrakło też innych ciekawych tematów, takich jak bóle głowy związane z infekcją COVID-19, pourazowe bóle głowy, neuralgia trójdzielna czy idiopatyczne nadciśnienie śródczaszkowe.

Najwięcej doniesień dotyczyło nowych metod leczenia migreny, opartych nie tylko o peptyd związany z genem dla kalcytoniny (CGRP), ale też o inne neuroprzekaźniki (np. PACAP, amylina), które mogą w istotny sposób zmienić podejście do przyszłych terapii.

Sesje plenarne prowadzili znakomici wykładowcy, m.in. Prof. Peter Goadsby, Prof. Lars Edvinsson, Prof. Messoud Ashina oraz Prof. Paolo Martelletti, a także wielu innych międzynarodowych ekspertów z zakresu bólów głowy, którzy bardzo chętnie dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz odpowiadali na pytania.

Tegoroczny kongres zgromadził ponad 1500 uczestników, w tym również 12 polskich lekarzy.

W trakcie kongresu dr n. med. Magdalena Boczarska-Jedynak i prof. dr hab. Izabela Domitrz reprezentowały PTBG podczas zebrania zarządu EHF, gdzie podjęto m.in. decyzję o uruchomieniu inicjatywy skierowanej do młodych specjalistów – Future Headache Experts. Ponadto wyznaczono datę kolejnego Kongresu, zaplanowanego za rok w Walencji.

Polscy lekarze przedstawili również wyniki prowadzonych przez nich działań naukowych podczas sesji posterowej. Dr hab. Marta Waliszewska-Prosół omówiła pierwsze wyniki dużego badania "Migrena w Polsce", które powstało we współpracy z Prof. Richard B. Liptonem. Wyniki tego badania są dosyć niepokojące. Warto przyjrzeć się wnioskom:

 • najczęściej używanym przez chorych lekiem doraźnym jest preparat łączony zawierający kodeinę, która nie powinna być stosowana w leczeniu bólów głowy, gdyż znacznie zwiększa ryzyko pojawienia się bólów głowy związanych z nadużywaniem leków;
 • najczęściej zapisywanym pacjentom lekiem do zapobiegania napadom jest iprazochrom - lek, który nie znajduje się w ŻADNYCH rekomendacjach leczenia bólów głowy.

Dr n.med. Marcin Straburzyński przedstawił część wyników badania "Migrena w Polsce" poświęconych objawom nosowo-zatokowym w migrenie:

 • 60% chorych na migrenę doświadcza co najmniej 1 objawu mogącego sugerować chorobę nosa i zatok przynosowych w trakcie bólu głowy, a 19% ma objawy wskazujące na spełnienie kryteriów rozpoznania zapalenia zatok przynosowych. Nie oznacza to jednak, że chorzy ci w rzeczywistości chorują na zapalenia zatok przynosowych, a jedynie, że obecnie stosowane kryteria rozpoznawania zapalenia zatok nie pozwalają na postawienie diagnozy wyłącznie na podstawie danych z wywiadów;
 • u 1/3 chorych na migrenę postawiono w przeszłości rozpoznanie przewlekłego nieżytu nosa, u 1/5 zatokowego bólu głowy, a 15% chorych na migrenę w omawianym badaniu regularnie leczy swoje bóle głowy lekami reklamowanymi jako preparaty "na zatoki".

Tegoroczny kongres EHF już za nami, do zobaczenia zatem za rok w Walencji.


 

W najnowszym numerze Archives of Medical Sciences został opublikowany artykuł - uaktualnienie zaleceń Polskiego Towarzystwa Bólów Głowy i Sekcji Bólu Głowy PTN w zakresie leczenia przewlekłej migreny.
Link do artykułu:Zarząd PTBG informuje, że w najnowszym numerze Polskiego Przeglądu Neurologicznego został opublikowany artykuł "Od Flataua do... Historia migrenologii w Polsce" (autorzy: Beata Mielańczuk-Lubecka, Agnieszka Durko, Izabela Domitrz) nt. historii leczenia i diagnostyki migreny i bólów głowy w Polsce, z uwzględnieniem działalności prof. Prusińskiego, założenia Polskiego Towarzystwa Bólów Głowy i pierwszych w Polsce Poradni (niekomercyjnych) leczenia migreny – w Łodzi i w Warszawie.
Link do artykułu:
https://journals.viamedica.pl/polski_przeglad_neurologiczny/article/view/PPN.2022.0024Stanowisko Polskiego Towarzystwa Bólów Głowy w sprawie stosowania kwasu walproinowego u kobiet z migreną w okresie rozrodczym

Preparaty zawierające kwas walproinowy są zarejestrowane w Unii Europejskiej do leczenia padaczki i choroby afektywnej dwubiegunowej, a w niektórych krajach, w tym w Polsce, również w leczeniu migreny. Mają udowodnioną skuteczność w leczeniu profilaktycznym migreny epizodycznej oraz migreny przewlekłej [1]. Ich stosowanie ograniczone jest stosunkowo częstymi objawami ubocznymi oraz właściwościami teratogennymi. Przyjmowane w ciąży mogą powodować wady rozwojowe u dziecka i zaburzenia rozwojowe po urodzeniu.

W dniu 31 maja 2018 Europejska Agencja Leków przedstawiła uzgodnienia państw członkowskich EU dotyczące ograniczeń stosowania preparatów kwasu walproinowego oraz wymaganego programu zapobiegania ciąży u pacjentek nim leczonych (EMA/375438/2018) [2].

Obejmują one zakaz stosowania preparatów zawierających kwas walproinowy w leczeniu padaczki, migreny lub choroby afektywnej dwubiegunowej w czasie ciąży jeśli dostępne są inne metody leczenia.

Ponadto leki zawierające kwas walproinowy są obecnie przeciwwskazane u kobiet w wieku rozrodczym, chyba że spełnione są warunki nowego programu zapobiegania ciąży.

Program ten ma na celu uświadomienie pacjentkom ryzyka i konieczności unikania zajścia w ciążę i obejmuje:

 • ocenę możliwości każdej pacjentki do zajścia w ciążę,
 • testy ciążowe przed rozpoczęciem i w miarę potrzeb w trakcie leczenia,
 • doradztwo w zakresie zagrożeń związanych z leczeniem kwasem walproinowym oraz konieczności stosowania skutecznej antykoncepcji w trakcie leczenia,
 • przegląd stosowanego leczenia przez specjalistę co najmniej raz w roku,
 • wprowadzenie nowego formularza potwierdzenia ryzyka, wypełnianego przez pacjentów i lekarzy przepisujących lek przy każdym corocznym przeglądzie leczenia w celu potwierdzenia, że odpowiednie informacje zostały udzielone i zrozumiane.

Ponadto nie należy rozpoczynać leczenia walproinianem u młodych dziewcząt w wieku dojrzewania jeśli możliwe są alternatywne metody terapii.

Europejska Agencja Leków zobowiązała firmy farmaceutyczne produkujące preparaty zwierające kwas walproinowy do wprowadzenia zmian w informacji o produkcie (opakowanie, ulotka dla pacjenta i ChPL dla pracowników służby zdrowia) uwzględniające ww. obostrzenia oraz do prowadzenia dalszych badań monitorujących bieżące stosowanie i długoterminowe skutki terapii kwas walproinowym u kobiet w ciąży.

Biorąc pod uwagę fakt, że poza sterylizacją chirurgiczną, żadna metoda antykoncepcji nie daje 100% pewności uniknięcia ciąży w czasie terapii walproinianem, a także fakt, że nowy rekomendowany przez EMA program zapobiegania ciąży jest trudny do realizacji w warunkach neurologicznej opieki ambulatoryjnej, a w wielu przypadkach praktycznie niemożliwy, kierując się względami bezpieczeństwa pacjentek z migreną, Polskie Towarzystwo Bólów Głowy uważa preparaty zawierające kwas walproinowy za przeciwwskazane zarówno u kobiet w ciąży jak i u kobiet w wieku rozrodczym [3].

Lekarze prowadzący pacjentki z migreną w wieku rozrodczym, u których rozważane jest włączenie preparatów kwasu walproinowego, zobowiązani są do odnotowania w dokumentacji medycznej tego faktu, z uwzględnieniem daty ostatniej miesiączki oraz potwierdzenia, czy spełnione są warunki opisanego wyżej nowego programu zapobiegania ciąży.

W razie braku możliwości realizacji nowego programu zapobiegania ciąży u pacjentki w wieku rozrodczym z migreną - preparaty kwasu walproinowego są przeciwwskazane.

Za wiek rozrodczy uznaje się wiek, w którym kobieta zdolna jest (biologicznie) do urodzenia dziecka. Zgodnie z definicja przyjętą przez WHO jak i przez Główny Urząd Statystyczny, wiek rozrodczy to wiek 15-49 lat [4,5].

Podpisano:
Zarząd Główny PTBG w składzie:
Prezes: dr n.med. Magdalena Boczarska-Jedynak
Past-Prezes: prof. dr hab. Izabela Domitrz
V-prezes: prof. dr hab. Wojciech Kozubski
V-prezes: prof. dr hab. Maria Łukasik
Sekretarz: prof. dr hab. Krystyna Mitosek-Szewczyk
Skarbnik: lek.med. Piotr Chądzyński
Członek: prof. dr hab. Jacek Rożniecki
Członek: prof. dr hab. Adam Stępień
Członek: dr n.med. Maria Magdalena Wysocka-Bąkowska

Dnia 03.09.2022 r.

Referencje:

 1. Domitrz I, Kozubski W. Rekomendacje diagnostyczno terapeutyczne postępowania w migrenie. Polski Przegląd Neurologiczny 2019, Tom 15, Suppl B: B1-B18.
 2. www.ema.europa.eu/en/documents/referral/valproate-article-31-referral-new-measures-avoid-valproate-exposure-pregnancy-endorsed_en-0.pdf
 3. Stępień A, Kozubski W, Roznieci J, Domitrz I. Migraine treatment recommendations developed by an Expert Group of the Polish Headache Society, the Headache Section of the Polish Neurological Society, and the Polish Pain Society. Neurol Neurochir Pol 2021;55(1):33-51.
 4. https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/864,pojecie.html
 5. https://www.who.int/data/gho/indicator-metadata-registry/imr-details/6Warszawa, 9 kwietnia 2022

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy!

Kolejny Zjazd Polskiego Towarzystwa Bólów Głowy dobiegł końca, opadły emocje pozjazdowe i możemy już podsumować to nasze cykliczne wydarzenie.
Przed 24 laty z inicjatywy profesora Antoniego Prusińskiego powstało Polskie Towarzystwo Bólów Głowy, a następnie – od I Zjazdu w Rydzynie koło Poznania zorganizowanego przez prof. Wojciecha Kozubskiego – rozpoczęły się cykliczne spotkania Polskiego Towarzystwa Bólów Głowy. I w tym roku zorganizowaliśmy VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Bólów Głowy. Odbył się on w Lublinie w dniach 7-9 kwietnia. Liczne Państwa głosy dowodzą, że było to bardzo udane wydarzenie, które zgromadziło, co prawda mniejszą liczbę uczestników niż Zjazd poprzedni - około 120 – ale i czas jest trudny: okres pandemii trwa, choć obostrzenia znacznie mniejsze i wojna w Ukrainie wypędziła wielu naszych sąsiadów także i do naszego planowanego miejsca Zjazdu – do Lublina. W ciągu prawie trzech dni naszego spotkania odbyło się 8 Sesji i 45 wykładów, w tym 3 pod patronatem firm sponsorujących Zjazd oraz odbyły się 3 różne tematycznie warsztaty w 4 sesjach. Podkreślić należy udział w wykładach naszych Gości – specjalistów innych dziedzin – neurochirurgii, okulistyki, stomatologii, psychologii oraz wystąpienia naszych gości specjalnych – Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – prof. Wojciecha Załuska, Prezesa Polskiego Towarzystwa Neurologicznego – prof. Konrada Rejdaka, Honorowego Prezesa PTN, Członka Założyciela PTBG – prof. Teofana Domżała. Dzięki naszym Gościom Zjazd był wydarzeniem wyjątkowym i – sądząc z Państwa opinii – znacznie poszerzył naszą wiedzę zwracając uwagę na globalne podejście do pacjenta cierpiącego na ból głowy. Celowym zabiegiem było powtarzanie niektórych kluczowych informacji dla klinicystów w różnych aspektach – zarówno terapeutycznych, jak i diagnostycznych oraz w formie prezentacji przypadków pacjentów. Podobnie jak w trakcie poprzednich Zjazdów bardzo udaną była Sesja Bóle głowy u dzieci, poprowadzona przez wybitnych neurologów dziecięcych, a ciesząca się dużym powodzeniem także u neurologów zajmujących się na co dzień dorosłymi. W dobie nowych podejść terapeutycznych do leczenia migreny w licznych wykładach przedstawiliśmy zarówno nowoczesne podejście do patogenezy migreny jak i nowe strategie leczenia migreny oraz międzynarodowe zalecenia postępowania w samoistnych bólach głowy. W związku z tym, że w ostatnich latach powstały polskie rekomendacje postępowania w bólach głowy – przypominaliśmy także i o nich oraz opieraliśmy nasze wystąpienia o publikacje polskich ekspertów. Organizację Zjazdu zawdzięczamy prof. Izabeli Domitrz z pomocą lokalnego komitetu – prof. Krystyny Mitosek-Szewczyk i dr Joanny Bielewicz oraz ogromnym wsparciem prof. Wojciecha Kozubskiego i dr Magdaleny Boczarskiej-Jedynak. Oczywiście cały ustępujący Zarząd Główny włożył znaczny wkład w możliwość odbycia tego wydarzenia – w Komitecie Naukowym i Organizacyjnym – prof. Adam Stępień, prof. Jacek Rożniecki i dr Maria Magdalena Wysocka-Bąkowska. W trakcie VIII Zjazdu odbyło się zebranie ustępującego ZG PTBG, a następnie Walne Zebranie Członków PTBG. Co prawda zainteresowanie przynależnością do Towarzystwa młodych neurologów spada, jednak udało się zebrać kworum i po przedstawieniu koniecznych sprawozdań ustępujący Zarząd otrzymał absolutorium. W tajnych głosowaniach wybrano kolejny ZG PTBG z przewodniczącą dr Magdaleną Boczarską-Jedynak na czele, jako vice przewodniczących powołano prof. Marię Łukasik i prof. Wojciecha Kozubskiego, sekretarzem pozostała prof. Krystyna Mitosek-Szewczyk, skarbnikiem – nowy i najmłodszy członek Zarządu – dr Piotr Chądzyński, a członkami pozostali prof. Adam Stępień i prof. Jacek Rożniecki oraz dr Maria Magdalena Wysocka-Bąkowska. W ZG PTBG pozostała jak past-prezes prof. Izabela Domitrz.
W tym miejscu pragnę podziękować za obdarzenie mnie zaufaniem i zaszczyt pełnienie podwójnej kadencji przewodniczącego PTBG. Warto podkreślić, że ustępujący ZG PTBG jest jednocześnie Zarządem Sekcji Bólów Głowy Polskiego Towarzystwa Neurologicznego w dotychczasowym składzie – przewodnicząca prof. Izabela Domitrz oraz członkowie prof. Krystyna Mitosek-Szewczyk (sekretarz), prof. Wojciech Kozubski (zastępca przewodniczącego), prof. Janusz Wendorff, prof. Jacek Rożniecki, prof. Adam Stępień, dr Ewa Czapińska-Ciepiela oraz dr Maria Magdalena Wysocka-Bąkowska i pełni swoją funkcję do kolejnych wyborów Zarządu Sekcji planowanych co 3 lata.
Z istotnych ustaleń ZG PTBG należy podkreślić uchwalenie Nagrody im. Prof. Antoniego Prusińskiego za najlepszą pracę naukową powstałą w latach kadencji dotyczącą bólów głowy i w tym celu powołano Komitet ds. Nagrody, w skład którego wchodzi aktualny Prezes ZG PTBG oraz prof. Teofan Domżał i prof. Jan Kochanowski, a nagroda będzie przyznawana na każdym Zjeździe PTBG. Następny Zjazd zaplanowano na wiosnę 2025 roku (ew. z przesunięciem na 2024 w związku z poprzednim przesunięciem obecnego Zjazdu o rok z powodu stanu pandemicznego na terenie Polski).
Zorganizowanie Zjazdu nie byłoby możliwe bez Państwa zaangażowania oraz pomocy firmy Skolamed oraz firm farmaceutycznych – sponsorów głównych – Teva i Allergan Abbvie oraz dzięki firmom Polfarma i Novartis. Wszystkim serdecznie dziękuję!

Gratulujemy nowej Przewodniczącej Pani dr n. med. Magdalenie Boczarskiej-Jedynak i życzymy owocnej pracy!

Z pozdrowieniami,
Izabela DomitrzSzanowni Państwo,

informujemy wszystkich członków PTBG, że w dniu 8 kwietnia 2022 roku, w czasie VIII Zjazdu PTBG w Lublinie odbędzie się Walne Zebraniu Członków Polskiego Towarzystwa Bólów Głowy
https://boleglowy2022.skolamed.pl/udzial-w-zjezdzie/udzial-w-walnym-skladki-ptbg
zapraszamy,
Zarząd PTBGPolskie Towarzystwo Bólów Głowy solidaryzuje się z Narodem Ukraińskim w tych trudnych dniach agresji Rosji na ich Kraj. Potępiamy wojnę, która pozbawia wielu ludzi życia, zdrowia, dorobku, rujnuje kraj i zmusza do uchodźstwa.

Pozdrawiamy wszystkich ukraińskich lekarzy i oferujemy wsparcieEHF 2022
16th European Headache Federation Congress
9-11 December 2022, Vienna Austria

Dear Sir or Madam, Dear colleague,
we are reaching out on behalf of the organisers of the 16th European Headache Federation Congress, taking place from 9-11 December 2022 in Vienna.
We kindly ask for your support helping make the congress a success by cross-promoting it through your channels and attracting as many participants from our related fields as possible. A cross-promotion might be helpful for both of us - So let us use the advantages. Should you be interested, we would be delighted to share the information and material on your event/society and list your event or society as cooperation partner on all relevant platforms and channels of EHF 2022.
As a relevant and highly interesting congress for you and your members, we would like to propose a close cooperation and hope for your support with the following, which we can offer you in return, too:
- Announcement on your website and in your list of events/online calendar
- Announcement in you member magazines/publication organs
- Advert the event on your social media channels
- Information sent to your members via email/newsletter
- Advertisement shared during your events
- Booth at your relevant conferences advertise the congress

Please find the key information of the congress below:
Congress date: 9-11 December 2022
Venue: Messe Wien Exhibition & Congress Center
Congress chairs:
Prof. Christian Lampl, MD | President of the EHF Professor of Neurology | Linz | Austria
Prof. Antoinette Maassen van den Brink, PhD | 1st vice president of the EHF Professor of Neurovascular Pharmacology | Rotterdam | Netherlands
Scientific organiser: European Headache Federation
Further information: https://www.headache-congress.org
Language: EnglishSzanowni Państwo,

Dotychczasowi członkowie PTBG proszeni są o uzupełnienie składek członkowskich.
Lekarze zainteresowani przystąpieniem do Polskiego Towarzystwa Bólów Głowy powinni wypełnić załączony formularz Deklaracji Członkowskiej (pdf / doc) oraz opłacić składki.
Prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz dopisania, że jest to opłata członkowska PTBG za rok …
Następnie dokumenty w formie pdf prosimy przesłać na adres ptbg@ptbg.pl
Roczna składka członkowska wynosi 50 PLN.
Bank PKO S.A. O/Łódź,
nr konta bankowego: 31 1240 5527 1111 0010 2722 2666

Zarząd PTBGSzanowni Państwo,

informujemy wszystkich członków PTBG, że w dniu 8 kwietnia 2022 roku, w czasie VIII Zjazdu PTBG w Lublinie odbędzie się Walne Zebraniu Członków Polskiego Towarzystwa Bólów Głowy
https://boleglowy2022.skolamed.pl/udzial-w-zjezdzie/udzial-w-walnym-skladki-ptbg
zapraszamy,
Zarząd PTBG

VIII ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA BÓLÓW GŁOWY

Lublin, 7–9 kwietnia 2022

Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy,

W imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Bólów Głowy oraz Komitetu Organizacyjnego mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w VIII Zjeździe Towarzystwa, który obędzie się w Lublinie w dniach 7–9 kwietnia 2022 r. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym organizacja Zjazdu – pierwotnie planowana w kwietniu 2021 – została przełożona na kolejny rok.

Mamy nadzieję, że zaproponowany program naukowy sprosta Państwa oczekiwaniom – tym bardziej, że wykładowcami będą najwybitniejsi polscy naukowcy i klinicyści. Planujemy także sesję z prezentacją trudnych przypadków oraz sesję z prezentacją prac własnych zgłoszonych przez uczestników.

Gorąco zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w wykładach zaproszonych gości zajmujących się tematyką bólów głowy w innych niż neurologia specjalnościach. Mamy również nadzieję, że zachwyci Państwa uroczy i magiczny Lublin.

Jesteśmy przekonani, że dla polskich lekarzy, nie tylko neurologów, ale i innych specjalności, będzie to jedno z najważniejszych wydarzeń 2022 roku.

Serdecznie zapraszamy

Prezes
Polskiego Towarzystwa Bólów Głowy
Dr hab. med. Izabela Domitrz
Przewodniczący
Komitetu Naukowego i Organizacyjnego
Prof. dr hab. med. Wojciech Kozubski

Strona internetowa Zjazdu https://boleglowy2022.skolamed.plSzanowni Państwo!

W imieniu Kliniki Neurologii we Wrocławiu zwracamy się do Państwa z prośbą o rozpowszechnienie poniższej ankiety dotyczącej aktualnej sytuacji zdrowotnej polskich migreników. Celem badania – pierwszego tak szeroko prowadzonego w Polsce – jest pokazanie z jakimi problemami i trudnościami zmagają się codziennie osoby z migreną w Polsce.

Badanie jest prowadzone pod auspicjami Kliniki Neurologii we Wrocławiu. Czas wypełnienia ankiety to około 20 minut.

W załączeniu znajdują się:
– list autorów do PTBG
– oraz przygotowane przez autorów informacje z linkiem do ankiety i kody QR.
International Headache Congress

The European Headache Federation (EHF) and the International Headache Society (IHS) will host the International Headache Congress from 8th–12th September 2021.

You will find materials to share on EHF or IHS social media pages or on the website:
https://www.headache-congress.org

With kind regards,
The EHF social media team
socialmedia@ehf-headache.com

The EHF can be found on:
Twitter - @EHF_Official
Facebook - @headachefederation
LinkedIn – European Headache Federation EHF

The IHS can be found on:
Twitter - @ihs_official
Facebook - @IHSheadache
LinkedIn – International Headache SocietySzanowni Państwo,

w związku z utrzymującą się niekorzystną sytuacją epidemiologiczną Zarząd Polskiego Towarzystwa Bólów Głowy podjął decyzję o przeniesieniu Zjazdu na okres wiosenny 2022 r. Zależy nam, aby Zjazd mógł odbyć się w formule tradycyjnego spotkania, które – w naszej opinii – jest dużo bardziej efektywne oraz lepiej sprzyja wymianie wiedzy i doświadczenia niż formuła online.
O szczegółach poinformujemy wkrótce.

Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy,

W imieniu Komitetu Organizacyjnego oraz Naukowego mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w warsztatach Polskiego Towarzystwa Bólów Głowy, które odbędą się 10 kwietnia 2021 r.

Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiczną zmuszeni zostaliśmy do przełożenia kolejnego Zjazdu PTBG. Proponujemy Państwu w zamian uczestnictwo w jednodniowych warsztatach on-line.

Pomimo, że forma spotkania ma charakter webinarowy, to mamy nadzieję, że zaproponowany program sprosta Państwa oczekiwaniom – wykłady poprowadzą nasi specjaliści.

Gorąco zachęcamy Państwa do zapoznania się z programem, rejestrowania na stronie wydarzenia (link poniżej), wzięcia udziału w warsztatach i aktywnego uczestnictwa podczas sesji Q&A.

https://medicalwork.pl/konferencje/warsztaty-polskiego-towarzystwa-bolow-glowy-ptbg

Serdecznie zapraszamy

Dr hab. n. med. Izabela Domitrz
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Kozubski

I KOMUNIKAT
VIII ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA BÓLÓW GŁOWY

Lublin, 8–10 kwietnia 2021

Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy,

W imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Bólów Głowy oraz Komitetu Organizacyjnego mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w VIII Zjeździe Towarzystwa, który odbędzie się w Lublinie w dniach 8–10 kwietnia 2021 r.

Mamy nadzieję, że zaproponowany program naukowy sprosta Państwa oczekiwaniom - tym bardziej, że wykładowcami będą najwybitniejsi polscy naukowcy i klinicyści. Planujemy także sesję z prezentacją trudnych przypadków oraz sesję z prezentacją prac własnych zgłoszonych przez uczestników.

Gorąco zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w wykładach zaproszonych gości zajmujących się tematyką bólów głowy w innych niż neurologia specjalnościach. Mamy również nadzieję, że zachwyci Państwa uroczy i magiczny Lublin.

Jesteśmy przekonani, że dla polskich lekarzy, nie tylko neurologów, ale i innych specjalności, będzie to jedno z najważniejszych wydarzeń 2021 roku.

Serdecznie zapraszamy

Prezes
Polskiego Towarzystwa Bólów Głowy
Dr hab. med. Izabela Domitrz
Przewodniczący
Komitetu Naukowego i Organizacyjnego
Prof. dr hab. med. Wojciech Kozubski

Komitet Naukowy Zjazdu
Prof. dr hab. med. Wojciech Kozubski
Prof. dr hab. med. Adam Stępień
Prof. nadzw. dr hab. med. Jacek Rożniecki
Prof. dr hab. Krystyna Mitosek-Szewczyk
Dr hab. med. Izabela Domitrz
Komitet Organizacyjny Zjazdu
Prof. dr hab. med. Wojciech Kozubski
Prof. dr hab. Krystyna Mitosek-Szewczyk
Dr hab. med. Izabela Domitrz
Biuro Zjazdu
Biuro Kongresów SKOLAMED
PAIZ Konsulting Sp. z o.o.
ul. Czeremchowa 21, 20-807 Lublin
tel. kom. 693 067-914,
tel. (81) 534-71-48, 534-71-49
fax. (81) 534-71-50
e-mail: kongres@skolamed.pl
Miejsce obrad
Hotel ibis Styles Lublin Stare Miasto
Aleja Solidarności 7
20-841 Lublin

Strona internetowa Zjazdu BoleGlowy2021.skolamed.pl

I komunikat Zjazdu