STATUT
POLSKIEGO TOWARZYSTWA BÓLU GŁOWY

Rozdział I
Nazwa, siedziba, teren działalności i charakter prawny Stowarzyszenia

Polskie Towarzystwo Bólu Głowy wywodzi się z tradycji istniejącej od 1974 r. Sekcji Badań nad Migreną Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, której działalność będzie kontynuować i rozwijać.

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę: "Polskie Towarzystwo Bólu Głowy" w skrócie P.T.B.G., w dalszej części Statutu zwane Towarzystwem.

§ 2.

Działalność Towarzystwa obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz Towarzystwa jest miasto Łódź.

§ 3.

Towarzystwo posiada osobowość prawną.

§ 4.

Towarzystwo ma prawo należeć do lekarskich stowarzyszeń naukowych, krajowych i zagranicznych.

§ 5.

Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.

§ 6.

Towarzystwo używa pieczęci z napisem: "Polskie Towarzystwo Bólu Głowy, Zarząd Główny".

Rozdział II.
Cele i środki działania

§ 7.

Podstawowym celem Towarzystwa jest niesienie pomocy osobom cierpiącym z powodu bólów głowy poprzez promowanie, rozwijanie i wspieranie badań naukowych w tej dziedzinie oraz współudział w doskonaleniu odnośnych działań medycznych. Biorąc pod uwagę swój zasadniczy cel, Towarzystwo zrzesza osoby aktywne naukowo lub/i usługowo w tym zakresie, tworząc środowisko wzajemnej wymiany doświadczeń.

§ 8.

Dla osiągnięcia swych celów Towarzystwo:

 1. Organizuje kongresy, zjazdy, sympozja i inne spotkania naukowe.
 2. Podejmuje odpowiednie działania dydaktyczne i popularyzatorskie
 3. Prowadzi działalność wydawniczą
 4. Funduje stypendia, ogłasza konkursy i przyznaje nagrody
 5. Współpracuje z odpowiednimi jednostkami Zdrowia Publicznego na różnych szczeblach, przede wszystkim z nadzorem specjalistycznym w zakresie neurologii, Akademiami Medycznymi, Instytutem Psychiatrii i Neurologii, Polską Akademią Nauk, Izbami Lekarskimi oraz towarzystwami naukowymi krajowymi i zagranicznymi, a zwłaszcza z Polskim Towarzystwem Neurologicznym i Polskim Towarzystwem Badania Bólu.
 6. Przynależy do Międzynarodowego Towarzystwa Bólu Głowy (International Headache Society - IHS) i do Europejskiej Federacji Bólu Głowy (European Headache Federation - EHF) oraz nawiązuje i utrzymuje kontakty z innymi odnośnymi Towarzystwami naukowymi zagranicznymi.
 7. Opracowuje i wydaje opinie w sprawach naukowych, organizacyjnych i fachowych dotyczących bólów głowy.
 8. W razie potrzeby Zarząd Główny Towarzystwa powołuje doraźne lub stałe Komisje bądź Sekcje dla opracowania specjalnych zadań naukowych, fachowych lub organizacyjnych.
 9. Towarzystwo promuje i popiera tworzenia lokalnych, regionalnych lub ogólnopolskich stowarzyszeń zrzeszających pacjentów dotkniętych przewlekłymi bólami głowy a zwłaszcza migreną.

Rozdział III.
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9.

Członkowie Towarzystwa dzielą się na

 1. zwyczajnych,
 2. honorowych,
 3. członków wspierających.

§ 10.

Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski prowadzący działalność naukową lub fachową w dziedzinie bólów głowy.

§ 11.

 1. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Główny na podstawie pisemnej deklaracji.
 2. Uchwała Zarządu Głównego o przyjęciu w poczet członków Towarzystwa podejmowana jest zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

§ 12.

 1. Członkiem honorowym Towarzystwa może zostać obywatel polski lub innego kraju w uznaniu jego zasług dla problematyki bólów głowy lub Towarzystwa. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu Głównego.
 2. Członek honorowy obywatelstwa polskiego posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego; członek honorowy, nie będący obywatelem polskim, nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego.
 3. Członek honorowy nie opłaca składek członkowskich.

§ 13.

 1. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna zainteresowana problematyką bólów głowy i popierająca finansowo lub materialnie działalność Towarzystwa.
 2. Członek wspierający lub jego przedstawiciel uczestniczy w pracach Towarzystwa z głosem doradczym i nie ma biernego i czynnego prawa wyborczego.
 3. Przyjęcie i odwołanie członka wspierającego dokonuje Zarząd Główny zwykłą większością głosów, przy obecności najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

§ 14.

 1. Prezesem Honorowym Zarządu Głównego może być obywatel polski w uznaniu wybitnych zasług dla problematyki bólów głowy oraz dla Towarzystwa. Godność tę nadaje dożywotnio Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu Głównego.
 2. Prezes Honorowy Towarzystwa nie opłaca składek członkowskich.
 3. Prezes Honorowy ma prawo brać udział we wszystkich pracach Zarządu Głównego z głosem stanowiącym.

§ 15.

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. uczestniczyć w posiedzeniach i zebraniach Towarzystwa, jego Sekcjach i Komisjach,
 2. brać udział w zjazdach naukowych i sympozjach organizowanych przez Towarzystwo,
 3. wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa.

§ 16.

Do obowiązków członków zwyczajnych należy:

 1. przestrzeganie postanowień Statutu, Regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
 2. przyczynianie się do realizacji celów Towarzystwa,
 3. regularne opłacanie składek,
 4. członkowie zwyczajni będący emerytami lub rencistami nie są zobowiązani do płacenia składek członkowskich.

§ 17.

 1. Skreślenie członka zwyczajnego z listy członków Towarzystwa dokonuje Zarząd Główny w przypadku:
  1. śmierci członka,
  2. na własne żądanie członka zgłoszone na piśmie Zarządowi,
  3. niepłacenie składek przez rok, mimo dwukrotnego pisemnego przypomnienia,
  4. wykluczenia z Towarzystwa na skutek skazania przez Sąd Powszechny na karę dodatkową utraty praw publicznych.
 2. Członek skreślony z powodu niepłacenia składek może być przyjęty ponownie po uregulowaniu zaległych składek.

Rozdział IV.
Władze Towarzystwa

§ 18.

Władzami Towarzystwa są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków,
 2. Zarząd Główny,
 3. Główna Komisja Rewizyjna,
 4. Sąd Koleżeński.

§ 19.

 1. Kadencja wszystkich władz trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
 2. Sprawowanie określonej funkcji w Prezydium Zarządu Głównego można pełnić tylko przez dwie kolejne kadencje.

§ 20.

Członkowie Towarzystwa pełnią swoje funkcje honorowo.

Rozdział V.
Walne Zgromadzenie Członków

§ 21.

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa, ustalającą wytyczne jego pracy.
 2. Walne Zgromadzenia Członków mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 22.

Zarząd Główny zwołuje Walne Zgromadzenie Członków powiadamiając pisemnie członków Towarzystwa co najmniej na 30 dni przed terminem i podając proponowany porządek obrad.

§ 23.

Do zadań Walnego Zgromadzenia Członków należy:

 1. uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków,
 2. przyjęcie protokółu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Członków,
 3. rozpatrzenie sprawozdania z działalności Zarządu Głównego,
 4. Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 5. podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
 6. wybór Prezesa Zarządu Głównego, członków Zarządu Głównego, członków Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 7. zatwierdzenie regulaminów powyższych władz,
 8. nadawanie godności prezesa i członka honorowego,
 9. zgłaszanie propozycji dotyczących przyszłego zjazdu naukowego i jego tematyki,
 10. uchwalanie wysokości składek członkowskich,
 11. rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
 12. rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków Towarzystwa,
 13. wytyczanie działalności finansowej Towarzystwa,
 14. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu się Towarzystwa,
 15. uchwalanie zmian statutu.

§ 24.

Udział w Walnym Zgromadzeniu Członków biorą:

 1. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni i honorowi,
 2. z głosem doradczym:
  1. członkowie wspierający
  2. zaproszeni goście.

§ 25.

Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, przy obecności w I. terminie połowy uprawnionych, w II. terminie bez względu na ich liczbę.

§ 26.

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zwoływane jest przez:
  1. Zarząd Główny,
  2. z własnej inicjatywy Walnego Zgromadzenia,
  3. na wniosek co najmniej 20 członków zwyczajnych zgłoszony na piśmie Zarządowi Głównemu.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków musi być zwołane przez Zarząd Główny w terminie 30 dni od chwili podjęcia uchwały, bądź zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.
 3. O miejscu i terminie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd Główny zawiadamia delegatów na 30 dni przed terminem podając porządek obrad.

Rozdział VI.
Zarząd Główny Towarzystwa

§ 27.

 1. Zarząd Główny kieruje działalnością Towarzystwa między Walnymi Zgromadzeniami Członków.
 2. Walne Zgromadzenie Członków wybiera w głosowaniu tajnym Prezesa oraz 9 członków Zarządu Głównego.
 3. Zarząd Główny wybiera spośród siebie w głosowaniu tajnym 2 wiceprezesów, 2 sekretarzy oraz skarbnika, którzy łącznie z Prezesem tworzą Prezydium Zarządu Głównego.
 4. W skład Zarządu Głównego i jego Prezydium wchodzą z urzędu z głosem stanowiącym Honorowi Prezesi oraz ustępujący Prezes poprzedniej kadencji Zarządu.
 5. Kandydatury do nowego Zarządu mają prawo zgłaszać:
  1. ustępujący Zarząd Główny
  2. członkowie Walnego Zgromadzeniu, składając wniosek zgłoszenia podpisany co najmniej przez 5 członków
  3. nowo wybrany Prezes.
 6. W razie odejścia członka Zarządu w czasie kadencji, Zarząd może dokooptować do swego składu członka, który podczas ostatniego Walnego Zgromadzenia uzyskał kolejną najwyższą liczbę głosów, jednakże liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć jednej trzeciej składu pochodzącego z wyboru.
 7. Prezes Zarządu Głównego jest z urzędu przedstawicielem Towarzystwa w Międzynarodowej Federacji Bólów Głowy.

§ 28.

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Bólu Głowy ma następujące zadania:

 1. Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 2. Kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami statutu oraz uchwałami i wytycznymi Walnego Zgromadzenia Członków,
 3. Kierowanie organem prasowym Towarzystwa,
 4. Powoływanie i rozwiązywanie, Sekcji i Komisji Problemowych Towarzystwa, zatwierdzenia ich regulaminów i sprawowanie nadzoru nad ich działalnością,
 5. Powoływanie członków Komitetu Redakcyjnego organu Towarzystwa,
 6. Współpracę z krajowym, regionalnymi oraz wojewódzkimi specjalistami z zakresu właściwych specjalności a zwłaszcza neurologii,
 7. Ustalanie zasad udziału Towarzystwa w zjazdach naukowych krajowych, zagranicznych i międzynarodowych, propozycje składu delegacji Towarzystwa, oraz opiniowanie udziału członków Towarzystwa w zjazdach naukowych zagranicznych,
 8. Zarządzaniem majątkiem i funduszami Towarzystwa i uchwalanie budżetu i zatwierdzanie bilansu Towarzystwa,
 9. Sporządzanie rocznych sprawozdań budżetowych i planów finansowych na okres następny,
 10. Zwoływanie i przygotowanie Walnego Zgromadzenia Członków,
 11. Występowanie do Walnego Zgromadzenia Członków z wnioskami w sprawie nadania godności członków honorowych.

§ 29.

Prezes Zarządu Głównego, a w razie jego nieobecności wyznaczony wiceprezes:

 1. podpisują wraz ze skarbnikiem umowy, oświadczenia i inne akty skutkiem, których następuje lub może nastąpić zmiana stanu majątkowego,
 2. podpisują wraz z sekretarzem wszelkie inne pisma i dokumenty Zarządu Głównego.

§ 30.

 1. Zarząd Główny Towarzystwa zbiera się co najmniej raz na 6 miesięcy.
 2. Sekretarz Organizacyjny Zarządu Głównego powiadamia na piśmie o terminie i porządku dziennym posiedzenia Zarządu Głównego wszystkich członków Zarządu w terminie 14 dni poprzedzających posiedzenie.
 3. Uchwały Zarządu Głównego są prawomocne, gdy bierze w nich udział co najmniej połowa członków, w tej liczbie Prezes lub jeden z Wiceprezesów.
 4. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów; w razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego.
 5. Zarząd Główny może zapraszać z głosem doradczym innych członków Towarzystwa.

§ 31.

 1. Prezydium Zarządu Głównego kieruje działalnością Towarzystwa w okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu Głównego zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd Główny.
 2. Uchwały Prezydium zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków w tym prezesa lub jednego z wiceprezesów i podlegają zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego. W razie równej ilości głosów, decyduje głos przewodniczącego.

Rozdział VII.
Główna Komisja Rewizyjna

§ 32.

 1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków wybranych na Walnym Zgromadzeniu Członków.
 2. Główna Komisja Rewizyjna powinna przynajmniej raz w roku dokonać kontroli całokształtu działalności Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.
 3. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli oraz prawo do żądania wyjaśnień w sprawach działalności merytorycznej i finansowej.
 4. Szczegółowy zakres działania Głównej Komisji Rewizyjnej określa regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

Rozdział VIII.
Sąd Koleżeński

§ 33.

 1. W skład Sądu Koleżeńskiego wchodzi 5 osób wybranych na Walnym Zgromadzeniu.
 2. Sąd Koleżeński wybiera spośród siebie przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
 3. Do zadań Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie spraw naruszania przez członków Statutu Towarzystwa, uchwał władz Towarzystwa, a także rozpatrywanie spraw wynikłych między członkami w związku z ich działalnością w Towarzystwie.
 4. Sąd Koleżeński rozpoznaje również sprawy nieprzestrzegania zasad deontologii.
 5. Sąd Koleżeński może udzielić nagany lub wykluczyć członka z Towarzystwa.
 6. Wykluczony członek może odwołać się do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia w tej sprawie jest ostateczna. Do czasu rozpatrzenia odwołania przez Walne Zgromadzenie Członków Sąd Koleżeński może zawiesić ukaranego w prawach członka.
 7. Szczegółowy tryb postępowania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin Sądu Koleżeńskiego, wymagający zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Członków.

Rozdział IX.
Majątek Towarzystwa

§ 34.

Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 35.

Na fundusze Towarzystwa składają się:

 1. Składki członkowskie,
 2. Dotacje, darowizny i zapisy,
 3. Wpływy z opłat i wpisowego za udział z zjazdach, konferencjach i spotkaniach naukowo-szkoleniowych
 4. Z dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego.

Rozdział X.
Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa

§ 36.

 1. Zmieniony statut wchodzi w życie po zatwierdzeniu go przez właściwą władzą rejestracyjną.
 2. Zmiana statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, powziętej większością 2/3 obecnych, przy obecności, co najmniej połowy członków.

§ 37.

 1. Rozwiązanie Towarzystwa może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Członków powziętej większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa określa również sposób likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony jego majątek.
 3. Uchwała o przeznaczeniu majątku podlega zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną.


Powyższy tekst statutu został przyjęty przez Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Bólu Głowy w dn. 22 maja 1999 r. podczas I Zjazdu PTBG w Rydzynie